Fiets in het regeerakkoord Rutte III

Met een slim en duurzaam vervoerssysteem wil het kabinet ons land mobiel en bereikbaar houden. Het InterProvinciaal Overleg analyseert regeerakkoord.

Voltallige kabinet op het bordes samen met de koning

IPO-analyse over het thema fiets

Uit de analyse van InterProvinciaal Overleg (IPO) werd duidelijk dat de fiets een belangrijk thema is om Nederland mobiel te houden en als een duurzaam vervoermiddel wordt gezien.

100 miljoen is onvoldoende om ambitie waar te maken

Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. ‘Met deze financiële bijdrage voor fiets kunnen we verder met de Nationale Agenda Fiets en het Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations,’ volgens het IPO. ‘Maar de eenmalige bijdrage van €100 miljoen is te weinig om alle ambities waar te maken.’ Het fietsstimuleringsprogramma Tour de Force wil dat de komende tien jaar het aantal fietskilometers met 20% stijgt. De fiets is méér dan een alternatief voor de auto, en kan een belangrijke bijdrage leveren aan brede maatschappelijke doelstellingen.

Mobiel met duurzame energiebronnen

Het IPO roept het nieuwe kabinet op om samen met de decentrale overheden goede bereikbaarheid en verduurzaming centraal te zetten. Verkeer en vervoer maken nu zo’n 23% uit van de totale CO2-uitstoot. Deze uitstoot omlaag brengen vraagt om een integrale aanpak. Er is meer ruimte voor experimenten en regionaal maatwerk. Voorbeelden zijn de extra investeringen in fietsinfrastructuur en OV in stedelijke regio’s, de ontwikkeling van slimme zelfrijdende technologieën en het  elektrisch rijden.

Openbaar vervoer en fiets

In het regeerakkoord staat dat het openbaar vervoer in alle delen van Nederland een goed alternatief moet zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, maar ook goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem.

De kwetsbare fietser

Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties gaat het kabinet zich inzetten voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’.

Ontwikkeling nieuwe infrastructuur

Voor een inhaalslag in de infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Dit geld wordt verdeeld tussen weg, water en openbaar vervoer. De eerder genoemde eenmalige bijdrage van 100 miljoen euro voor fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen komt boven op deze 2 miljard euro. Het IPO verwacht dat met een meer integrale aanpak groter succes behaald kan worden. Volgens hen is het regeerakkoord te knelpunt- en wegvakgericht.  Het gaat veel meer om de bereikbaarheid in een compleet gebied of regio. De provincies willen hier graag samen aan werken door het geld, dat nu ‘in schotten’ beschikbaar komt, in te zetten voor een breed, innovatief maatregelenpakket als uitwerking van de integrale mobiliteitsopgave, inclusief verduurzaming.