Veilige schoolfietsroutes en meer snelfietsroutes

5-3-2018 Scholieren op de fiets

Focus op specifieke routes en groepen

Het Definitiekader Hoofdfietsnet Gelderland, dat PS 31 januari jl. vaststelde, vormt de basis voor een werkagenda waarin wordt vastgelegd waar en wanneer welke fietsroutes worden aangepakt. Dit fietsnetwerk kan grote groepen scholieren, kwetsbare ouderen en forenzen op snelle e-bikes goede en veilige routes bieden. In het definitiekader is vastgelegd op welke routes de focus ligt en onderdeel zijn van het Hoofdfietsnet Gelderland. 'We willen ons niet meer richten op het gehele bovenlokale netwerk van ongeveer 4000 kilometer, maar meer focussen op specifieke routes en groepen. In het ene gebied kan er behoefte zijn aan snelfietsroutes, in andere plaatsen kunnen schoolfietsroutes een issue zijn,’ vindt de provincie. Ook wil ze dat ov-knooppunten, woonwerkgebieden en regionale voorzieningen goed bereikbaar zijn voor de fietser.

Meer snelle fietsroutes

De Provinciale Staten hebben aangegeven dat zij naast snelfietsroutes in de stedelijke gebieden Arnhem-Nijmegen, Stedendriehoek en FoodValley, ook snelfietsroutes in de andere regio’s van Gelderland belangrijk vinden. Snelfietsroutes zorgen er voor dat dat mensen sneller de fiets pakken en de auto laten staan.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is op alle routes belangrijk. Maar vooral bij de beoordeling van routes die veel door kwetsbare groepen zoals scholieren worden gebruikt, wordt veiligheid nog nadrukkelijker als uitgangspunt meegenomen.

Fietsenstallingen

Veilige fietsstallingen bij OV- en andere knooppunten moeten het overstappen van fiets-OV en auto-fiets stimuleren en fietsdiefstallen te verminderen. Daarom heeft PS gevraagd extra aandacht te hebben voor fietsparkeren.

Samen aan de slag

Het opstellen van de werkagenda doet de provincie samen met de Gelderse gemeenten, omdat tweederde van de fietsroutes op of langs gemeentelijke wegen ligt. Op dit moment onderzoeken gemeenten en regio’s welke routes zij willen verbeteren.
Als de ambities van de regio’s duidelijk zijn, stelt de provincie de gezamenlijke werkagenda op. Bij de begroting van 2019 zal dan duidelijk zijn waar wij met zijn allen aan gaan werken.

Terug naar nieuwsoverzicht